Privacyverklaring

We nemen gegevensbescherming serieus. Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens is een belangrijke zorg voor ons. Onze gegevensbeschermingsverklaring dient om u een overzicht te geven van de gegevensverwerking van uw persoonlijke gegevens.

Wolf Handel en Diensten, KVK-nummer 83365176, 8606CB-27 Sneek, Nederland (“Altijdhandig.com”) verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU.

Wolf Handel en Diensten, KVK-nummer 83365176, 8606CB-27 Sneek, Nederland (“Altijdhandig.com”) , verwerkt gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, als verwerkingsverantwoordelijke.

De termen “wij, onze en wij” hieronder verwijzen naar AltijdHandig.

De verwerkte PERSOONSGEGEVENS

De informatie die wordt verwerkt zijn persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, die van u worden verzameld en die wij van derden over u ontvangen.

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt

Wanneer u een aankoop doet, zich registreert voor onze nieuwsbrief, een gebruikersaccount registreert of uw rechten claimt volgens de consumentenwetgeving, dan geeft u ons uw persoonsgegevens door. Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en die wij verwerken kunnen bijvoorbeeld uw naam, adres, mobiele en telefoonnummers en e-mailadres zijn.

Persoonsgegevens die we van u verzamelen

Wanneer u een aankoop doet met AltijdHandig, wanneer u contact met ons opneemt en wanneer u onze site, uw gebruikersaccount of sociale media (Facebook, Instagram en TikTok) gebruikt, zullen wij persoonsgegevens over u verzamelen. Dergelijke gegevens zijn uw naam, geboortedatum, geslacht, contactgegevens, klantgegevens, zoek- en aankoopgeschiedenis, ordernummer, producten die u heeft bekeken of in uw winkelmandje heeft geplaatst, betaalmethode en rekeningsaldo en of u uw artikel op krediet heeft gekocht, betalingsinformatie en uw activiteit op onze pagina’s, sociaal netwerk en onze site.

Persoonsgegevens over u die wij van derden ontvangen

AltijdHandig kan e-mails en andere correspondentie ontvangen die persoonsgegevens over derden bevatten en AltijdHandig verwerkt daarom dergelijke persoonsgegevens. Indien nodig zal AltijdHandig u als derde partij informeren over deze verwerking.

Voor welke doeleinden en op welke wettelijke gronden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Voor klantenservice en beheer van de klantrelatie

Wij verwerken namen, mobiele en telefoonnummers, e-mailadres, aankoopgeschiedenis, ordernummer en betalingsinformatie met als doel u een goede klantenservice te bieden en onze klantrelatie met u te beheren. De wettelijke grondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is dat het voor ons noodzakelijk is om onze overeenkomst met u na te komen of om maatregelen te nemen voorafgaand aan het aangaan van een dergelijke overeenkomst, of ons gerechtvaardigde belang om goede service te verlenen in het geval u geen klant bij ons bent. Ons belang van de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel prevaleert op uw mogelijke belang bij de bescherming van uw persoonlijke privacy.

Indien u de bovengenoemde persoonsgegevens niet verstrekt, hebben wij niet de mogelijkheid om onze producten aan u te leveren of anderszins onze verplichtingen jegens u na te komen.

 

Voor marketing

Wij verwerken namen, mobiele en telefoonnummers, e-mailadres, uw activiteit op onze pagina’s, aankoophistorie, ordernummer, gegevens verzameld uit cookies en informatie over uw gebruik van sociale media om nieuwsbrieven en promotionele aanbiedingen te versturen, evenals herinneringen over artikelen die nog in uw winkelmandje zitten via e-mail, sms, “push-meldingen” of mail. De wettelijke grondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens bij het versturen van nieuwsbrieven is uw toestemming, die wij krijgen als u zich als gebruiker registreert bij AltijdHandig of in verband met uw aankoop van product(en) uit ons assortiment. U geeft uw toestemming door een of meer vakjes op onze site actief aan te vinken. Het is mogelijk om uw toestemming op dezelfde manier in te trekken door de selectievakjes op onze site actief te verwijderen. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken om u “push-meldingen” met marketing toe te sturen, is de wettelijke grondslag toestemming. U geeft uw toestemming door “push-meldingen” in uw mobiele telefoon te activeren en herroept uw toestemming door “push-meldingen” in uw mobiele telefoon te deactiveren. De wettelijke grondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij u promotionele aanbiedingen en herinneringen sturen over artikelen die nog in uw winkelmandje zitten, is de noodzaak ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. De verwerking is noodzakelijk voor ons gerechtvaardigde belang om onze producten op de markt te kunnen brengen. Ons belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens voor het betreffende doel prevaleert boven uw eventuele belang bij de bescherming van uw privacy.

Voor de statistiek

Wij verwerken uw klantnummer en andere referentienummers om statistische compilaties te maken. De wettelijke grondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is ons gerechtvaardigde belang om statistieken bij te houden en zo onze activiteiten te ontwikkelen. Ons belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel heeft daarom voorrang op uw eventuele belang bij de bescherming van uw persoonlijke privacy.

Voor het afhandelen van klachten, retours etc.

Wij verwerken naam, adres, mobiele en telefoonnummers, e-mailadres en aankoopgeschiedenis om uw eventuele verzoek om terugzending van producten te kunnen afhandelen of om uw rechten als consument te claimen om een eventuele fout en vertragingsaansprakelijkheid tegen ons te kunnen inroepen. De wettelijke grondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is de noodzaak ter nakoming van de wettelijke verplichtingen die ons zijn opgelegd in overeenstemming met de consumentenwetgeving.

Voor de boekhouding

Wij verwerken informatie over de transactie die tussen u en AltijdHandig heeft plaatsgevonden voor boekhoudkundige doeleinden. Wij verwerken informatie over de aankoop, naam, adres, mobiele en telefoonnummers en e-mailadres. De wettelijke grondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is dat het noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen die op ons rust.

HOE LANG VERWERKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of verzameld. Dezelfde persoonsgegevens kunnen op verschillende plaatsen en voor verschillende doeleinden worden opgeslagen. Dit kan betekenen dat informatie die uit een systeem is verwijderd omdat ze niet meer nodig is voor dat doel, in een ander systeem kan blijven voor een ander doel waar de persoonsgegevens wel nog nodig zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken voor de klantenservice en het beheer van uw klantrelatie worden verwerkt voor de periode die nodig is om onze overeenkomst met u te kunnen nakomen of zolang wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van de informatie. Opgenomen gesprekken met u worden gedurende drie maanden verwerkt.

Persoonsgegevens die wij verwerken voor marketing in de vorm van nieuwsbrieven en “push-meldingen” worden verwerkt totdat u uw toestemming intrekt, zich uitschrijft of ons anderszins verzoekt geen contact meer met u op te nemen. In verband hiermee zullen wij ook, voor zover mogelijk, de persoonsgegevens die wij over u verwerken in verband met geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering, verwijderen. Persoonsgegevens die wij verwerken voor marketing anders dan nieuwsbrieven en “push-meldingen” worden verwerkt tijdens de klantrelatie en gedurende een jaar daarna.

Persoonsgegevens die wij verwerken voor het verzamelen van statistieken worden verwerkt tot het moment dat het relevante boekhoudmateriaal is verwijderd, in het bijzonder gedurende 7 jaar.

Persoonsgegevens die wij verwerken om aan onze wettelijke verplichtingen ten opzichte van u te voldoen, bijvoorbeeld om aan garantie-, claim- of annuleringsverplichtingen te voldoen, worden verwerkt gedurende de tijd dat wij wettelijk aan deze verplichtingen gebonden zijn.

De persoonsgegevens die wij voor boekhoudkundige doeleinden verwerken, worden gedurende zeven jaar verwerkt in overeenstemming met de geldende boekhoudwetgeving.

Uw persoonsgegevens kunnen voor een langere periode dan hierboven vermeld worden opgeslagen als ze moeten voldoen aan de wettelijke vereisten van de wet, regelgeving of overheidsbeslissingen.

UW RECHTEN

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u bepaalde rechten volgens de wet. Houd er rekening mee dat de uitoefening van deze rechten onderworpen is aan bepaalde vereisten en voorwaarden die in de wet zijn vastgelegd (de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU).

Recht op informatie, toegang, correctie en verwijdering enz.

U heeft het recht om kosteloos schriftelijk informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij over u verwerken. U kunt te allen tijde verzoeken om correctie van onjuiste informatie en u kunt ook het recht hebben om te verzoeken dat wij de persoonsgegevens die wij over u hebben geregistreerd, verwijderen, dat de verwerking wordt beperkt en dat wij u een kopie van de persoonsgegevens verstrekken.

Als u geen reden heeft voor uw verzoek of als uw verzoek onredelijk is, bijvoorbeeld als u regelmatig en met korte tussenpozen uittreksels of schrappingen aanvraagt, hebben wij het recht uw verzoek te weigeren of een vergoeding in rekening te brengen die de administratieve kosten van uw verzoek dekt.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U kunt het recht hebben om persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en u hebt het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens.

Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing of profilering voor dergelijke doeleinden. Indien u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden verwerken, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens, zie contactgegevens. Wij zullen dan de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit/deze doel(en) staken en uw persoonsgegevens verwijderen, op voorwaarde dat wij deze niet nodig hebben voor enig ander doel in overeenstemming met dit beleid inzake persoonsgegevens.

Recht om een klacht in te dienen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ook contact met ons opnemen via onze contactgegevens via deze link